Awisesystem

Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายและการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ
1. ทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com มีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) , ชื่อ (Name), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุม
2. ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ถูก Hack, Spam, Virus หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
3. ในกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com ดำเนินการปิดทำการ โดยไม่แจ้งให้ทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด 


การใช้ข้อมูลส่วนตัว
ทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com จะไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. ทางหน่วยงานราชการ ภาครัฐ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในทำกิจการต่าง ๆ
2. การให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

นโยบายการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
1. ทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแจ้งผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
2. หากมีข้อเสนอแนะ สงสัย หรือข้อติชม ทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ โดยท่านสามารถติดต่อกับทางเว็บไซต์ AWiseSystem.com เพื่อแจ้งปัญหาของท่าน

Premium Themes for

WordPress & Joomla

 • ECommerce

  Megamenu
  5 Colors by Default

  book
 • News & Magazine

  Fully Responsive.
  Support EasyBlog

  News
 • Trekking

  Fully Responsive.
  Extension Music-Videos.

   

  Entertain
 • Shop

  Fully Responsive.
  Shopping.

  Food
 • Business

  Fully Responsive.
  Mega Menu.

  Business
 • nite

  Team.
  Map
   

  Team
 • Room

  Special LayOut. 

  Show room 01
 • Pace Sport

  Special LayOut. 

  Pace
 

 

themeforest.net/?ref=AWise8